Kvalitetsmålinger i almen praksis: ny teknologi og gamle logikker

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

  • Maria Laura Lippert
Resum‚ Ny elektronisk evaluerings- og kvalitetsudviklingsteknologi s›ges i disse †r implementeret blandt alment praktiserende l‘ger i Danmark. En nylig overenskomstbeslutning om at g›re det s†kaldte datafangstinitiativ obligatorisk har aff›dt debat om konsekvenser for fagligheden i almen praksis. Mangfoldige form†l og funktioner vanskeligg›r en klar karakteristik af initiativet. Sigter det mod l‘ring, eller er der tale om en kontrolforanstaltning? Det er sv‘rt at f† hold p†. Det bidrager ikke til en afklaring, at der har udviklet sig en diskurs, hvor modernisering, udvikling og fremskridt ved hj‘lp af ny teknologi p† den ene side stilles overfor forstening og teknologiforskr‘kkelse p† den anden. Det er en modstilling, som denne artikel sigter mod at nuancere ved at s‘tte datafangstinitiativet ind i en evalueringshistorisk sammenh‘ng. Et tilbageblik viser, at selvom det er udviklingen af helt ny it-teknologi, der nu ser ud til at muligg›re nationale kvalitetsm†linger i almen praksis, bygger datafangstinitiativet i udstrakt grad p† den tankegang, som udgjorde grundlaget for evalueringer tilbage i 1960'erne, da evalueringsdisciplinen f›rst opstod. Det g‘lder det overordnede sigte samt det grundl‘ggende videnssyn og dertil h›rende definitioner af god kvalitet. Selvom datafangstinitiativet bygger p† en klassisk naturvidenskabelig evalueringslogik, rummer redskabet ogs† en r‘kke elementer, der er opst†et i forbindelse med helt andre evalueringslogikker. Det g‘lder blandt andet v‘gt p† l‘ring p† praktikerniveau og en h›j grad af deltagerinvolvering i evalueringsprocessen. Artiklen ser n‘rmere p†, hvilken rolle disse elementer spiller, og p† hvad kombinationen af logikker betyder for balancen mellem l‘rings- og kontrolform†l. Mulige konsekvenser for anvendelse og effekter i praksis diskuteres, og der peges p† en r‘kke udfordringer og opm‘rksomhedspunkter for en fremadrettet debat om det konkrete initiativ.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for forskning i sygdom og samfund
Volume8
Issue number15
Pages (from-to)97-120
Number of pages24
ISSN1604-3405
Publication statusPublished - 2011

ID: 37610391