Patients' Obligation, Embodiment, Motives, and Self in Hypertension - a Qualitative Study from General Practice (PhD thesis)

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  • Henrik Sångren
Resume: Afhandlingen besk‘ftiger sig med hvordan patienter oplever at blive diagnosticeret med forh›jet blodtryk (hypertension). Unders›gelsen unders›ger hvilke motiver der bev‘ger patienter til at acceptere medicinsk behandling af deres forh›jede blodtryk, og hvorledes de oplever livet med hypertension efter diagnosen. Studiet anl‘gger et patient-centret sociokulturelt syn p† risiko hvorved forskellige vinkler p† hverdagslivet med en medicinsk risikofaktor bliver synligt. Patienternes kropslige fornemmelser og biografiske erfaringer med forh›jet blodtryk bliver i afhandlingen koblet sammen med patientens opfattelse af eget Selv. Ved brug af Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) analyseres patienters motiv for accept af medicinsk behandling af forh›jet blodtryk. En del af afhandlingen benytter forskerens muligheder of refleksivitet og humanistiske teorier til at n† til en forskningsm‘ssig position hvor ny indsigt og muligheder i forhold til behandlingen af helbredsrisici er teoretisk mulig for patient og praktiserende l‘ge. Afhandlingen har som udgangspunkt, at s†vel teoretisk som empirisk viden hentet fra b†de medicinsk videnskab og humaniora er n›dvendige i et fors›g p† at udvide vores forst†else af hvordan hverdagslivet kulturelle og sociale indretninger p†virker patienters risikoforst†else of adf‘rd i forhold til helbredsrisici. Forh›jet blodtryk er en af flere medicinske risikotilstande der har tiltrukket sig en massiv samfundsm‘ssig, kommerciel og forskningsm‘ssig interesse igennem de senere †r. Derfor kan behandlingen af forh›jet blodtryk ikke ses som en isoleret sag mellem den praktiserende l‘ge og dennes patient i konsultationen - en forskningsm‘ssig s†vel som praktisk interesse for forh›jet blodtryk b›r inkludere en refleksion over denne tredje parts interesse i l‘ge-patient forholdet. Alle resultater fra dette studie blev diskuteret ud fra denne pr‘mis. Form†l Det overordnede form†l med studiet var at unders›ge hvordan patienter oplever at blive diagnosticeret som havende forh›jet blodtryk. Patientens motiv for at acceptere medicinsk behandling for tilstanden blev unders›gt, ligesom unders›gelsen interesserede sig for hvordan patienten fastholdt denne motivation for livslang behandling. Tilstandens indflydelse p† patientens oplevelse af egen krop efter diagnosen blev ogs† adresseret. Patientens tilpasning til et liv med forh›jet blodtryk og tilstandens fysiske komponenter, dens indflydelse p† patientens biografi og hverdagsliv blev et specifikt delm†l for unders›gelsen, ligesom patientens motiver for accept af behandling blev unders›gt n‘rmere. Resultater At f† diagnosen forh›jet blodtryk blev af patienten oplevet som en biografisk afbrydelse. Patienten tilpasning til forh›jet blodtryk var en kontinuerlig dynamisk proces der havde en fysisk komponent og involverede biografiske erfaringer og ‘ndringer i patientens oplevelse af eget Selv. Flere patienter oplevede at de fik et ‘ndret syn p† deres liv og deres krop, ligesom de prioriterede anderledes i deres hverdagsliv. Mange forskellige omr†der af patientens hverdagsliv blev ber›rt af diagnosen. Patienternes motiver for at g† i behandling var komplekse og hvilede p† personlige moralske, praktiske og kulturelle rolle forpligtelser. At kunne leve op til samfundets normer for den ansvarlige borger var en motivation ligesom at v‘re for‘lder var det. Patientens beslutning involverede mange kontakter i patienten sociale netv‘rk og motivationen til at g† i behandling kan karakteriseres som v‘rende af relationel karakter. Praktiske implikationer Den praktiserende l‘ge b›r interessere sig for patienternes biografiske oplevelser og kropslige fornemmelser i forbindelse med en diagnose af forh›jet blodtryk. Desuden b›r man unders›ge patientens moralske holdning og sociale forpligtelser i forhold til opstart af behandling. Det kan f† betydning for den fremtidige behandlingssucces. At behandle forh›jet blodtryk er mere end at opn† lave blodtryk. Den praktiserende l‘ge b›r v‘re klar over, at forh›jet blodtryk er en usynlig risikotilstand med mange fysiske og f›lelsesm‘ssige udtryk.
Original languageEnglish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherForskningsenheden for Almen Praksis
Number of pages83
ISBN (Print)978-87-90503-12-0
Publication statusPublished - 2011

    Research areas

  • semrap-2011-3

ID: 37610545