Projekt Metropolit

Formålet med Projekt Metropolit er at undersøge sammenhænge mellem forhold i barndommen og helbred i voksenlivet. Det overordnede formål er at bidrage til forebyggelsen af nogle af de store folkesygdomme (for eks. hjertekarsygdomme, diabetes, depression og demens).

Projekt Metropolit blev startet i 1965 af en gruppe forskere under ledelse af professor Kaare Svalastoga ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Formålet var at undersøgesammenhænge mellem social baggrund og karriere blandt unge mænd. Deltagerne blev valgt blandt alle drenge født i Storkøbenhavn i 1953, i alt 12.270 drenge.

I 1966 deltog drengene i skolens standard regne- og skriveprøve. Klasselæreren udfyldte på dette tidspunkt et oplysningsskema fra Sociologisk Institut med resultaterne fra de to prøver og om drengenes sociale status. To år senere udvalgte man en stikprøve på omkring 33 % af drengenes mødre til at deltage i et interview om familiens sociale forhold, holdning til opdragelse og fritidsaktiviteter.

Sygdomsudvikling i kohorten følges

I år 2000 lykkedes det forskere ved Institut for Folkesundhedsvidenskab at lokalisere disse historiske data. I 2001 godkendte Datatilsynet, at man kunne bruge disse oplysninger som udgangspunkt for at undersøge betydningen af forhold tidligt i livet for helbred senere i livet. Med henblik på at følge sygdomsudviklingen i kohorten er der efterfølgende foretaget kobling med bl.a. Landspatient-og Dødsårsagsregisteret.

I efteråret 2004 gennemførtes en spørgeskemaundersøgelse blandt de oprindelige deltagere i Metropolit.

Projekt Metropolit indgik i 2008 som en del af the Copenhagen Aging and Midlife Biobank (CAMB) en database inkl. en forskningsbiobank, som omfatter midaldrende personer, og hvor fokus er på biologiske, psykiske og sociale faktorer for at studere aldringsprocesser over hele
livsløbet. CAMB, som er støttet af Veluxfonden, er beskevet på https://camb.ku.dk/.

Med det hovedformål at undersøge sammenhængen mellem ændringer i kognitiv dysfunktion hos midaldrende mænd og fysiologiske mekanismer lokaliseret i hjernestammen undersøges udvalgte deltagere ved en omfattende neurofysiologisk undersøgelse som ledes af Neurofysiologisk afdeling ved Rigshospitalet, Glostrup.

Tak

Vi takker deltagerne i undersøgelsen, og de som påbegyndte og fortsatte projekt Metropolit fra
1965 til 1983: K Svalastoga, E Høgh, P Wolf, T Rishøj, G Strande-Sørensen, E Manniche, B
Holten, IA Weibull og A Ortmann for deres store arbejdsindsats.

Projektet er støttet økonomisk med bevillinger fra:
Hjerteforeningen,
Lundbeckfonden
Sygekassernes Helsefond
Apotekerforeningens forskningsfond
Else og Mogens Wedell-Wedelsborgs Fond
Københavns Universitets Center for Sund Aldring (Nordeafonden)
Danmarks Frie Forskningsfond

Projektleder

Merete Osler (klinisk professor, ph.d., dr. med.) er hovedansvarlig for den forskningsmæssige videreførelse af projekt Metropolit.

Publikationer

Der er publiceret en lang række videnskabelige artikler hvor der indgår data fra Metropolit.
Endvidere indgår data også i en række artikler fra CAMB.