Sarah Strøyer de Voss

Sarah Strøyer de Voss

PhD fellow

Current research

Presentation
English version - Danish version further down

Since May 2021, I have been affiliated to the Family Wellbeing Project, which is a cluster randomised trail examining the effect of a web-intervention (Robustbarn.dk) aiming to increase parental mentalization skills along with their own emotions. In this project the health care professional in both arms have applied new, standardised child records with increased psychosocial focus in the developmental assessments.

In February 2022, I started my Ph.D.-project investigating the barriers and facilitators to increasing psychosocial focus in the developmental assessments based on the use of the new, standardised child records. The project combines qualitative and quantitative methods.

The standardised child records also include a tool to assess parent-child interaction. In 2023, I qualified my knowledge in this field by becoming certified in coding parental sensitivity and cooperation with the Ainsworth’s sensitivity scale. Certified by Marian Bakermans-Kranenburg. Furthermore, I have had a four week stay abroad focusing on child attachment and parent-child interaction at the William James Centre for Research, ISPA University, Lisbon.

My areas of interest are:
- Mental health in children and adolescents
- Psychomotor development in children
- Parent-child interaction
- Attachment in children


Præsentation

Siden maj 2021 har jeg været tilknyttet Projekt FamilieTrivsel, som er et klyngerandomiseret forskningsprojekt, som undersøger effekten af en web-intervention, Robustbarn.dk, udviklet med henblik på at øge forældres mentaliseringsevne samt mestre egne følelser. I projektet har de fagprofessionelle i begge interventionsgrupper anvendt nye, standardiserede børnejournaler med øget psykosocialt fokus ved de forebyggende børneundersøgelser.

I februar 2022 begyndte jeg mit ph.d-projekt, som undersøger barrierer og facilitatorer ved øget psykosocialt fokus i de forebyggende børneundersøgelser med udgangspunkt i brugen af de nye, standardiseret børnejournaler. Projektet kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. 

De standardiserede børnejournaler inkluderer et redskab til at vurdere forældre-barn interaktionen. I 2023 opkvalificerede jeg min viden indenfor dette felt ved at blive certificeret i at kode forældres sensitivitet og samarbejde vha. Ainsworths sensitivitetsskala. Certificeret ved professor Marian Bakermans-Kranenburg. Derudover har jeg haft fire ugers udlandsophold med fokus på børns tilknytningsevne og forældre-barn interaktion på William James Center for Research, ISPA University, Lissabon.

Mine interesseområder er:
- Mentalt helbred hos børn og unge
- Psykomotorisk udvikling hos børn
- Forældre-barn interaktion
- Tilknytningsevne hos børn

ID: 200707984